Podmínky užití

Následující obchodní podmínky upravují smluvní vztah mezi Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland (dále jen krátce: paidwings) a uživateli a zákazníky jejích dálkových mediálních služeb (dále jen: uživatel). Stanovují podmínky používání služeb paidwings .

Stránka flirtpartner.cz je nabídkou (dále jen služba) Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland.
Službou je komunikační platforma, jejímž prostřednictvím má uživatel, kromě jiného, možnost prezentovat se na internetu a hledat zájemce o partnerství, přátelství, jednorázovou schůzku nebo nezávazné schůzky. Služba nabízí mimo jiné možnosti kontaktování reálně existujících, stejně smýšlejících žen, párů a mužů, kteří případně chtějí poznat nové partnery. Dále služba nabízí několik možností komunikace, flirtování a představení vlastní osoby.

§ 1 Předmět smlouvy; rozsah plnění


1. paidwings umožňuje uživatelům přístup k datingové platformě na flirtpartner.cz. Tato platforma obsahuje profily a údaje jiných uživatelů. Uživatelé mohou po vytvoření vlastního profilu vyhledávat v rámci platformy jiné profily. Uživatelé si mohou prohlížet profily ostatních uživatelů a omezeně je kontaktovat.

2. Služby paidwings jsou nabízeny výlučně pro soukromé, nekomerční účely. Registrací na některé ze služeb paidwings se uživatel zavazuje, že bude tuto službu využívat pouze pro soukromé účely.

3. paidwings poskytuje jak bezplatné, tak i placené služby. Při bezplatné registraci si může uživatel založit profil, prohlížet si profily jiných uživatelů a jiným uživatelům zasílat připravené zprávy. Uživatelé, kteří se přihlásí k placené službě, mohou na rozdíl od bezplatné služby navíc kontaktovat jiné uživatele a psát jim vlastní zprávy. Placenou službu lze objednat na různě dlouhou dobu. Uživatel bude před zřízením těchto služeb informován o placeném charakteru, obsahu a rozsahu služeb a rovněž o ceně a platebních podmínkách.

4. paidwings zpřístupňuje systém zásadně nepřetržitě (24/7). Pro dostupnost je rozhodující výstup směrovače, který se z datového centra používaného paidwings připojuje na internet (předávací bod). paidwings zaručuje svým uživatelům u placených služeb roční průměrnou dostupnost 97 %. Dostupnost je ovšem za omezenou považována teprve tehdy, když uživatel paidwings nahlásí chybu (chybové hlášení). Vyloučena jsou přerušení způsobená zásahy vyšší moci.

5. paidwings může pro poskytování svých služeb využívat externí pověřené poskytovatele služeb. K nim patří zejména poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé obsahu a další externí poskytovatelé služeb. Pověření externí poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby jménem paidwings , nejsou považováni za třetí subjekty ve smyslu Všeobecných obchodních podmínek.

§ 2 Uzavření smlouvy


1. paidwings neuzavírá žádné smlouvy s osobami mladšími 18 let.
Bude-li mít paidwings pochybnosti o plnoletosti uživatele, požádá jej o doložení věku. Jestliže uživatel tento doklad o věku nezašle do dvou týdnů, bude paidwings oprávněna k okamžitému vypovězení smlouvy.
Bude-li se paidwings důvodně domnívat, že není některá osoba způsobilá k používání, je paidwings oprávněna zkontrolovat identitu této osoby prostřednictvím žádosti o úřední dokumenty. Nezpůsobilí uživatelé budou vyloučeni z používání této služby.

2. Přístup ke službám poskytovaným paidwings je realizován po registraci uživatele pomocí jeho osobních údajů (mj. pohlaví, datum narození, e-mailová adresa). Registrací uživatel potvrzuje souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a Prohlášením o ochraně osobních údajů. Tím vznikne bezúplatný smluvní vztah mezi paidwings a uživatelem.

3. paidwings nabízí kromě bezplatných služeb různé placené služby (prémiové členství). Používáním těchto služeb uživatel vstupuje do jiného, od bezplatného smluvního vztahu odděleného smluvního vztahu. Tento druhý smluvní vztah se rovněž řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami. O obsahu, splatnosti, ceně, době platnosti a platebních podmínkách bude uživatel u jednotlivých služeb informován před uzavřením placeného smluvního vztahu. Po kliknutí na tlačítko „Koupit nyní“ potvrzuje uživatel nabídku k uzavření smlouvy o poskytování placených služeb paidwings . paidwings potvrdí zákazníkovi přijetí nabídky zpřístupněním služeb nebo e-mailem.

§ 3 Náklady


1. Služby nabízené paidwings v rámci této služby jsou zdarma, pokud nebyl uživatel před uzavřením placené služby upozorněn na povinnost placení.

2. S cenami za placené služby, způsoby platby a rovněž dobou platnosti pokračujících závazků v rámci těchto placených služeb bude uživatel seznámen před použitím.

§ 4 Platební podmínky


1. Platbu za placené služby je třeba zaplatit předem paidwings a bude v procesu objednávky inkasována zvolenou platební metodou v plné výši, pokud je na udaném platebním prostředku dostatečné krytí.

2. Nebude-li možné inkasování celé částky platby, může ji paidwings podle vlastního uvážení inkasovat rozděleně.

3. V případě prodlení s platbou ze strany uživatele je dlužná částka během doby prodlení úročena a provedeno obchodní upomínkové řízení. Zůstane-li uživatel dlužen i nadále, je pohledávka předána inkasní kanceláři, čímž připadají další náklady - a je inkasován poplatek za zpracování 4,50 EUR.

§ 5 Výpověď; rozvázání smlouvy; doba platnosti smlouvy


1. Uživatel je oprávněn kdykoliv ukončit smluvní vztah pro bezplatné služby výpovědí. Výpověď provede uživatel buď oznámením uživatele paidwings , nebo pomocí funkce „Smazat profil“ v rámci služby. Po ukončení smlouvy budou profil uživatele a s ním související datové soubory smazány, pokud nebude zákonem požadováno jejich uložení. Smluvní vztah týkající se placených služeb musí být ukončen samostatně.

2. Uživatel placené služby může stávající smluvní vztah vypovědět ve lhůtě 14 kalendářních dnů před koncem příslušné doby platnosti smlouvy. Pro platnost výpovědi placeného smluvního vztahu je nutná písemná forma (faxem na +41 (0) 41 5087019, e-mailem support@datingcustomercare.com, nebo poštou). Aby bylo možné zajistit úspěšné zpracování výpovědi, je třeba, aby oznámení obsahovalo celé jméno, používanou službu, e-mailovou adresu použitou k registraci a uživatelské jméno. Pro zjednodušení existuje zde formulář, který je možné si vytisknout.

3. Jestliže uživatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti kratší než 30 dnů, je odlišně od ustanovení uvedených v odstavci 2 oprávněn smlouvu vypovědět kdykoli.

4. Výpověď bezplatného i placeného smluvního vztahu bude potvrzena e-mailem na uživatelem aktuálně uvedenou e-mailovou adresu.

5. paidwings je oprávněna k mimořádnému vypovězení smlouvy, jestliže
a) uživatel opakovaně porušuje své povinnosti podle bodu 6 odst. 5;
b) v rozporu s bodem 2 odst. 1 na žádost paidwings nepředloží žádný doklad o věku.

§ 6 Povinnosti uživatele


1. Za obsah své registrace, další údaje o své osobě a za informace, které o sobě uvede, odpovídá výlučně uživatel. Uživatel zaručuje, že uvedené údaje odpovídají pravdě a popisují jeho osobu. Úmyslně uvedené nepravdivé údaje opravňují paidwings k zablokování uživatelského profilu, aniž by tím byl dotčen nárok paidwings na odměnu. V takovém případě bude paidwings oprávněna i k okamžitému vypovězení smlouvy.

2. Uživatel zaručuje, že nebude využívat služby paidwings k obchodním nebo komerčním a zejména reklamním účelům. Uživateli není povoleno, aby manuálně nebo pomocí programů načítal obsah a profily jiných uživatelů, aby takto získaná data používal mimo rámec služeb paidwings .

3. Uživatel se zavazuje, že bude s e-maily a jinými zprávami a daty od jiných uživatelů nakládat jako s důvěrnými a nebude je bez souhlasu zpřístupňovat třetím subjektům.

4. Uživatel se zavazuje, že bude se svými přístupovými údaji nakládat jako s důvěrnými. Při předání přístupových údajů třetímu subjektu za nakládání s nimi v každém případě odpovídá uživatel. Bude-li existovat podezření, že byly přístupové údaje předány třetímu subjektu, musí o tom uživatel paidwings neprodleně informovat a sám provést vhodná opatření k zamezení dalšímu zneužití.

5. Uživatel se dále zavazuje k tomu, že nebude služby paidwings zneužívat, zejména
a. je nebude využívat k šíření hanlivých, rasistických, štvavých, urážlivých nebo jinak protiprávních materiálů nebo informací;
b. nebude je používat k ohrožení ostatních uživatelů nebo třetích subjektů, k jejich obtěžování, ani k narušení jejich práv (včetně osobnostních);
c. nebude do systému nebo databáze přidávat žádná data obsahující viry nebo software nebo jiný materiál, který je chráněn autorským právem nebo jinými ochrannými právy, pokud nebude uživatel vlastníkem těchto práv, nebo nebude držitelem nezbytného souhlasu s použitím;
d. služby nebudou používány způsobem, který negativně ovlivňuje dostupnost služeb pro ostatní uživatele;
e. nebude blokovat e-maily a podobné zprávy, a nebude se o to ani pokoušet;
f. nebude jiným uživatelům zasílat e-maily a další zprávy k jinému účelu než k soukromé komunikaci, zejména ne k propagaci nebo nabídkám zboží a služeb, ani k jiným reklamním nebo komerčním účelům;
g. v osobním popisu ani v nahrávaných souborech nebude uvádět ani odkazovat na žádná jména, adresy, telefonní či faxová čísla, adresy messengeru, e-mailové adresy, značky, názvy podniků, názvy jiných internetových portálů nebo internetové adresy;

6. Nedodržení výše uvedených povinností chování nebo porušení jiných povinností uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách opravňuje paidwings k okamžitému vypovězení smlouvy ze závažného důvodu a rovněž k okamžitému zablokování přístupu uživatele k databázi paidwings. paidwings může také jako alternativu k zablokování nebo výpovědi smazat části profilu uživatele.

7. Pokud uživatel s uzavřením smluvního vztahu spojí komerční nebo obchodní zájmy, nebo jemu přístupná data třetích osob použije pro obchodní nebo komerční účely, případně k účelům, jež paidwings výslovně nepovolila, zavazuje se zaplatit paidwings smluvní pokutu ve výši 500,00 EUR za každé prokázané porušení tohoto zákazu. Nároky na další náhradu škody tím zůstávají nedotčeny.

§ 7 Provoz


1. paidwings je oprávněna kontrolovat obsah a data zadávaná uživatelem, a bude-li obsah porušovat tyto Všeobecné obchodní podmínky, příslušná data odstranit.

2. paidwings je rovněž oprávněna, ovšem nikoliv povinna, kontrolovat shodu nahrávaných textů, fotografií a obrázků s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami a zákonnými ustanoveními a v případě porušení je odstranit.


§ 8 Přenos práv


1. Uživatel uděluje paidwings nevýlučné, přenositelné, místně neomezené a časově omezené na dobu platnosti smlouvy jednoduché právo k užívání jím prostřednictvím služby vytvořeného nebo umístěného obsahu, včetně obrázků, textů a videí.

2. Uživatel zaručuje, že jím vytvořený nebo umístěný obsah a jeho používání neporušují žádná práva třetích subjektů, zejména žádná autorská a ochranná práva.

§ 9 Odpovědnost


1. paidwings nepřebírá odpovědnost za obsah profilu uživatelů. Společnost nemá žádnou kontrolu nad správností a bezpečností informací, které si uživatelé vyměňují nebo které uživatelé ve svých profilech uvádějí.

2. paidwings nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost uživatelských profilů vytvořených v systému Match a jejich vyhodnocení s ohledem na kompatibilitu s ostatními uživateli. paidwings přitom odpovídá pouze za zprostředkování kontaktu, nikoliv za úspěšný kontakt.

3. paidwings dále nepřebírá žádnou odpovědnost za finanční nebo jiné, nikoli fyzické škody, které mohou být uváděny do souvislosti se službou, ledaže by byly způsobeny paidwings úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

4. paidwings neodpovídá navíc zejména za získání znalostí o osobních datech uživatelů nepovolanými třetími osobami (například v důsledku nepovolaného přístupu "hackerů" do databáze), ledaže by paidwings toto nepovolané získání znalosti osobních dat umožnila úmyslně nebo hrubou nedbalostí.

5. paidwings rovněž neodpovídá za to, jestliže třetí osoba zneužije údaje a informace, které jí uživatel zpřístupnil.

§ 10 Osvobození


1. Uživatel proto zprošťuje paidwings jakékoli odpovědnosti a všech závazků, výdajů a nároků na náhradu, které například vyplývají například ze škod způsobených zlou pomluvou, urážkou, porušením práv osobnosti ostatními uživateli.

§ 11 Technické vady


1. paidwings nepřebírá záruku za trvalou disponibilitu své webové stránky a její technickou funkčnost.

2. paidwings zejména neodpovídá za chyby v kvalitě přístupu ke službě v důsledku vyšší moci nebo událostí, které paidwings nezavinila.

§ 12 Urovnání sporu

Komise EU zřídila internetovou platformu k online urovnání sporů („OS platforma“) mezi podnikateli a spotřebiteli. OS platforma je k dispozici na https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Upozorňujeme na to, že nejsme ze zákona povinni a ani připraveni k účasti na procesu urovnání sporů před spotřebitelským smírčím orgánem.

§ 13 Právo na odstoupení

Jste oprávněni od této smlouvy odstoupit do čtrnácti dnů bez uvedení důvodů.

Lhůta pro odstoupení činí čtrnáct dnů ode dne uzavření smlouvy.

Abyste mohli Vaše právo na odstoupení využít, musíte nás (Paidwings AG, Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland, telefax: +41 (0) 41 5087019, e-mail: support@datingcustomercare.com) informovat jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou, faxem nebo e-mailem) o Vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy.

Pro zachování lhůty pro odstoupení postačí, jestliže sdělení o výkonu práva na odstoupení odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení.
Důsledky odstoupení
Pokud od této smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (s výjimkou doplňkových nákladů, které vyplývají z toho, že jste zvolili jiný způsob dodání, než námi nabízenou výhodnou standardní dodávku), a to bez prodlení, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nám bylo doručeno Vaše sdělení o odstoupení od smlouvy. Pro vrácení peněz použijeme stejný platební prostředek, který jste využili pro původní transakci, ledaže by s Vámi byl výslovně dohodnut jiný způsob. V žádném případě Vám za tuto zpětnou platbu nebudeme účtovat poplatky.

Jestliže jste požadovali, aby služby začaly již během lhůty pro odstoupení, musíte nám zaplatit přiměřenou částku, která odpovídá podílu služeb provedených až do okamžiku, ke kterému jste nás informovali o výkonu práva na odstoupení podle této smlouvy v poměru k celkovému rozsahu služeb předpokládaných smlouvou.

Na Vaše výslovné přání zahájíme služby na základě placené smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení, pokud budete současně souhlasit s tím, že tím Vaše právo na odstoupení zaniká a potvrdíte, že je Vám tato skutečnost známa.

K odstoupení od smlouvy můžete použít také následující vzorový formulář pro odstoupení.

Adresát
Paidwings AG
Alte Steinhauserstrasse 1, 6330 Cham, Switzerland

telefax: +41 (0) 41 5087019
e-mail: support@datingcustomercare.com

Tímto já/my () odvolávám(e) mnou/námi () uzavřenou smlouvu o koupi následujícího zboží/poskytnutí následujících služeb ()

– objednáno dne ()/obdrženo dne ()
– jméno spotřebitele/spotřebitelů
– adresa spotřebitele/spotřebitelů
– podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze při písemném sdělení)
– datum

(*) Nehodící se škrtněte.